آدرس وابستگی (Affiliation) به مرکز در مقالات

مرکزتحقیقات مراقبتهای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

Nursing Care Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran