کارگاه "آشنایی با فراتحلیل یا متاآنالیز" که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با همکاری مراکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و عوامل ‌اجتماعی‌ موثر بر سلامت و دانشکده پرستاری و مامایی، به مدت 4 ساعت در تاریخ 18 فروردین ماه 1400 برگزار گردید.