کارگاه "اعتبار بخشی ملی بیمارستان های ایران" توسط دانشکده پرستاری و مامایی با همکاری مراکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری ، به مدت 3 ساعت در تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1400 برگزار شد.