کارگاه "ایمنی بیمار" توسط دانشکده پرستاری و مامایی با همکاری مراکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری ، به مدت 3 ساعت در تاریخ 29 اردیبهشت ماه 1400 برگزار گردید.

 

محتوای آموزشی