مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری (Nursing Care Research Center,NCRC) در  سال 1389 فعالیت های خود را  با تصویب در مراجع ذیصلاح دانشگاه آغاز نمود و پس از وصول به شرایط لازم ، در سال 1394 تقاضای اخذ موافقت اصولی به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال و به استناد رای صادره در دویست و چهل و نهمین جلسه مورخه 94/7/26 شورای گسترش گسترش وزارت بهداشت موفق به اخذ موافقت اصولی شد و از این تاریخ فعالیت رسمی مرکز آغاز شد.