آدرس استاندارد مرکز تحقیقات

از آنجائیکه جهت پذیرش مقالات در ارزشیابی مراکز تحقیقات  از جانب وزارت مطبوع درج صحیح آدرس نویسندگان، حائز اهمیت بوده و وزارت متبوع از پذیرش مقالاتی که کوچکترین نقص آدرس نویسی داشته باشند، اجتناب می نماید لذا به الگوی نحوه درست آدرس مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری به شرح زیر می باشد:

 

Nursing Care Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، سمنان، ايران